Wizytacja kanoniczna cz. 1

Herb abp SkworcaW parafiach Dekanatu Chorzów trwa kanoniczna wizytacja biskupia. Rozpoczęła się 23 lutego w parafii św. Franciszka i kolejno co tydzień (z przerwą świąteczną) potrwa do 4 maja br. Wizytacja w naszej parafii została wyznaczona na 11-13 kwietnia.

Wizytacja kanoniczna to obowiązek biskupa nałożony przez Prawo Kościoła, aby nawiedzać wspólnoty parafialne i by umacniać je we wierze. Ksiądz Biskup przybywa jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Ocenia działania administrującego nią proboszcza spotyka się z działającymi grupami duszpasterskimi oraz zapoznaje się z całością działań duszpasterskich. Biskup stara się także poznać kondycję materialną parafii i sprawdza jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia z poprzedniej wizytacji. (Ostatnia wizytacja w naszej parafii miała miejsce w lutym 2007 roku).

Czym jest wizytacja kanoniczna? Potrzeba dostrzec dwie zasadnicze płaszczyzny każdej wizytacji kanonicznej. Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Szczególnie jest to widoczne podczas udzielania sakramentu bierzmowania – biskup bowiem przyjeżdża do parafii jako zwyczajny szafarz tego sakramentu, który jest właśnie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia.

Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest powinnością każdego biskupa ordynariusza co 5 lat. Trzeba podkreślić, że jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Oprócz pasterskiego wymiaru każdej wizytacji, nie mniej ważny jest jej wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako „znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).
default
Kanoniczna wizytacja pasterska biskupa stanowi doskonałą okazję do pogłębienia kontaktów zarówno z duszpasterzami, jak i wiernymi oraz różnymi wspólnotami działającymi na terenie parafii. Wizytacja składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej a także już samej wizyty pasterskiej biskupa. Zakres wstępnej wizytacji kanonicznej dokonywanej przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej obejmuje wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem parafii od stanu i zabezpieczenia nieruchomości i innych dóbr materialnych, poprzez prowadzenie ksiąg parafialnych, dokumentacji katechetycznej, kartotek parafialnych, ksiąg inwentarzowych i rachunkowych, protokołów spotkań Rady Duszpasterskiej i wiele, wiele innych. Wizytatorzy ponadto zwracają uwagę na porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej oraz działalność poszczególnych grup i wspólnot. Zazwyczaj szczególnym przedmiotem zainteresowania jest katecheza szkolna oraz zaangażowanie duszpasterzy, katechetów i animatorów w pracę duszpasterską i katechetyczną.

MODLITWA ZA BISKUPA I WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ

Oczekując na pasterską wizytę następcy apostołów w naszej wspólnocie, prośmy pokornie o błogosławieństwo Boże dla księdza arcybiskupa Wiktora Skworca i całej naszej parafii:

o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości, Ciebie prosimy…

o łaskę nawrócenia i szczerą spowiedź dla członków naszej wspólnoty, Ciebie prosimy…

o potrzebne łaski dla chorych, samotnych i cierpiących, Ciebie prosimy…

o światło i moc Ducha Świętego dla odwiedzającego nas biskupa, Ciebie prosimy…

o dobre owoce wizytacji, a wśród nich o dar nowych powołań z naszej parafii, Ciebie prosimy…

o dary Ducha Świętego dla posługującego wśród nas Księdza Proboszcza, Ciebie prosimy…

o życie wieczne dla wszystkich zmarłych parafian, Ciebie prosimy…

Boże, miłosierny Ojcze, Ty przez swego Syna Jezusa Chrystusa gromadzisz swoje dzieci w jednym Kościele. Spraw, aby nasza wspólnota, zgromadzona przy biskupie Wiktorze, który przybywa do nas w Twoim imieniu, doznała Twojej pomocy we wszystkich potrzebach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Józefie, patronie nasz, módl się za nami.

Święci męczennicy Placydzie i Rewokato, módlcie się za nami

Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

Wszyscy nasi Święci Patronowie, módlcie się za nami.