Sprawy Cmentarza

1. Zainteresowanych zakupem miejsca w kolumbarium informujemy, że wnęka w nim może pomieścić 4-6 urn.

2. Opłata dzierżawna wnoszona przy zakupie wnęki jest jednorazowa (czas dzierżawy to 50 lat). Przy kolejnych pochówkach opłata nie jest pobierana.

3. Przypominamy o segregacji odpadów na naszym cmentarzu.

4. Informujemy o konieczności wnoszenia opłat dzierżawnych za miejsce na cmentarzu po 20 latach od pochówku (miejsca grobowe, za które nie wniesiono opłaty, będą udostępniane pod nowe pochówki lub rezerwacje osobom zainteresowanym). Na dzień dzisiejszy administracyjnej likwidacji ulegają groby, których dzierżawa wygasła w 2016 r. lub wcześniej.  Opłata dzierżawna wynosi 40zł/rok

Sprawy cmentarza załatwiane są

Poniedziałek – 15.00-17.00
 
Wtorek 9.00-11.00
 
Środa   – nieczynne
 
Czwartek – 15.00-17.00
 
Piątek – 9.00-11.00
 
Sprawy pogrzebowe załatwiamy po uprzednim kontakcie telefonicznym (telefon: 32 249 81 99)

Oraz w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej

Informacje o zgonach przyjmowane są o każdej porze,
bez względu na godziny pracy kancelarii.


<<< FORMALNOŚCI POGRZEBOWE >>>

——————————————————

Dzierżawa grobów

Co jakiś czas poruszamy na łamach gazetki sprawy naszego cmentarza parafialnego. Dziś wracamy do tematu dzierżawy grobów. Czynimy to właśnie teraz, przy okazji Świąt Wielkanocnych, mając nadzieję, że w tym czasie jest więcej wiernych w kościele, bądź są to osoby z poza parafii, odwiedzające swoich krewnych, czy też groby swoich bliskich. Być może więc zasięg naszej informacji dotrze do zainteresowanych mieszkających poza granicami parafii, którzy mają u nas groby swoich bliskich.

Od kilku lat dokonujemy archiwizacji całego cmentarza (grobów, zmarłych). Jako chyba jedna z pierwszych parafii w Polsce wdrożyliśmy kartoteki grobów. Mamy na nich wszystkie dane związane z konkretnym grobem poszerzone o fotografie całego grobu, pomnika, napisu na pomniku, szkiców i oświadczeń składanych przy okazji zgłaszania „budowy” nagrobka i inne dokumenty. Całość zostaje poszerzona o dokonywaną rezerwację miejsca oraz o osobę odpowiedzialną za konkretny grób (utrzymanie czystości, dbanie o grób, dane osoby mającej prawo do pochówku w tym miejscu). To pozwala nam w krótką chwilę dowiedzieć się dosłownie wszystkiego o każdym grobie.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: „Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Po upływie tego okresu ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli zostanie zgłoszone zastrzeżenie przeciw temu, a osoba zgłaszająca uiści przewidzianą opłatę dzierżawną. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione”. Jeśli mija więc czas dzierżawy za grób, konieczne jest jej przedłużenie na kolejne lata. W przeciwnym razie w tym samym miejscu może zostać pochowana inna osoba.

Przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego można dokonywać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Przynosimy wtedy ze sobą pokwitowanie z poprzedniej rezerwacji lub dokładną datę śmierci osoby, której grób chcemy zarezerwować. Opłata dzierżawna wynosi 40 zł na rok, a więc odpowiednio na 5 lat (200 zł), 10 lat (400 zł), 20 lat (800 zł). Osoby dokonujące ustawowej opłaty zobowiązane są także do podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby lub osób, które na czas opłaconej dzierżawy mają prawo do danego grobu lub miejsca pochówku. Wszystko to zostaje naniesione do programu komputerowego dotyczącego archiwizacji cmentarza i potwierdzone stosownym kwitem KP opisującym rodzaj i wysokość opłaty, czas dzierżawy i dane dokonującego rezerwacji.

Rezerwacji można także dokonać przelewem na konto bankowe parafii z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby zmarłej i umiejscowienia grobu (kwatera, rząd, miejsce) lub dokładną datą śmierci osoby, której grób rezerwujemy (PKO BP o/Chorzów 58 1020 2368 0000 2002 0166 4812 – tylko to konto jest przeznaczone do opłat dzierżawnych). Te same zasady stosujemy, gdy dokonamy przekazu pieniężnego na adres parafii. Po otrzymaniu należności Parafia prześle na adres wpłacającego stosowny dokument informujący o dokonanej rezerwacji, który zawierać będzie wszystkie potrzebne do tego celu dane dzierżawionego miejsca.


ARCHIWALNE WIADOMOŚCI Z 2012R.

W najbliższych tygodniach rozpoczniemy wysyłanie do wszystkich, którzy do 2012 roku nie przedłużyli opłat rezerwacyjnych za miejsca grobowe informacji o wygaśnięciu dzierżawy. Tym sposobem będziemy wiedzieli dokładnie jakie miejsca są zarezerwowane na dalsze lata, a jakie groby ulegną likwidacji, a tym samym przeznaczone zostaną do ponownego pochówku. Prosimy więc wszystkie osoby, którym dzierżawa grobu już wygasła o niezwłoczne skontaktowanie się z kancelarią parafialną, a tych, którzy dokonali opłaty w poprzednich latach (do grudnia roku 2012) o ponowne sprawdzenie prawidłowości w dzierżawie i ustaleniu osób mających prawo do rezerwowanego miejsca. Na czas obowiązywania opłaty miejsce pozostaje do dyspozycji osoby rezerwującej. Możliwe jest wskazanie osoby/osób, które mogą być pochowane w grobie bez osobistego stawiennictwa osoby rezerwującej. Osoby, które zdecydują się nie przedłużać dzierżawy, proszone są o wizytę w kancelarii parafialnej i złożenie pisemnego oświadczenia o „likwidacji grobu”.

 


Ubezpieczenie nagrobków


Każdego roku słyszymy o odnotowywanych na polskich cmentarzach przypadkach kradzieży i aktów wandalizmu. W minionym tygodniu (ze środy na czwartek) na naszym cmentarzu parafialnym w jednym z pól zniszczone zostały przez nieznanych sprawców nagrobki. Wandale poprzewracali płyty napisowe.

Informujemy zainteresowanych, że zgodnie z przepisami teren cmentarza jest ubezpieczony, ale nie wchodzą do tegoż ubezpieczenia nagrobki. Wykupienie miejsca na określony czas zobowiązuje dzierżawcę do utrzymania go w należytej czystości i porządku oraz daje możliwość przyozdabiania go pomnikiem, płytą nagrobną, itp.
Aby zabezpieczyć się w razie zdarzeń kradzieży i wandalizmu warto zdecydować się na wykupienie polisy ubezpieczającej nagrobki. Wszystkie liczące się towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie podobne oferty. Warto więc się tym zainteresować i pomyśleć o takim właśnie zabezpieczeniu pomników na grobach swoich bliskich.


 

Informacje dotyczące cmentarza

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o akcji umieszczania na grobach karteczek informujących ich rodziny lub opiekunów o wygaśnięciu dzierżawy niektórych grobów. „Przypomnienia” zostały umieszczone tylko na tych grobach, których dzierżawa upłynęła z końcem 2011 roku. Oczywiście nie pomijamy tutaj także tych wszystkich, którym dzierżawa minęła w 2012 roku, lub z końcem bieżąego roku 2013 także minie, a jeszcze nie zgłosili się w tej sprawie w kancelarii parafialnej. Zajęliśmy się „na razie” granicznym rokiem 2011, ponieważ skala tego problemu jest bardzo duża. Dotyczy 1200 grobów.Przeprowadzoną akcję należy traktować bardzo poważnie. Na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zarządzający cmentarzem (w naszym przypadku parafa) ma w obowiązku opłaconej dzierżawy i braku zainteresowania stron co do dalszego przedłużenia tejże rezerwacji, poinformować wygaśnięciu rezerwacji i przeznaczeniu miejsca do ponownego wykorzystania z jednoczesną likwidacją zastanego nagrobka. Ustawodawca określa nawet, że w tym celu wyznaczone pod likwidację miejsce powinno zostać OZNACZONE, aby strony zainteresowane zostały o tym fakcie poinformowane. Tak też uczyniliśmy. Parafia nie wysyła powiadomień pocztą, bo nie ma takiego obowiązku, a poza tym po wielu latach ciężko byłoby dotrzeć do zainteresowanych osób. Nie mamy ich adresów.

Zatem, jeżeli na grobach mamy czas pojawić się tylko we Wszystkich Świętych, na cmentarzu możemy być zaskoczeni przytwierdzoną do pomnika karteczką, która zaprasza do kancelarii parafialnej. W takich sytuacjach lepiej nie bagatelizować takiej informacji. Często bywa tak, że osoby odpowiedzialne za grób po prostu zapominają o tym, że wygasa opłata za miejsce na cmentarzu i dlatego karteczki mają im o tym przypomnieć, aby mogli po namyśle i w porozumieniu z rodziną (jeśli taka jeszcze jest) określić się, czy wyrażają chęć dalszego dzierżawienia miejsca, a co za tym idzie do uiszczenia stosownej opłaty, albo do podpisania wniosku o likwidacji tegoż miejsca i przejęciu go przez parafię celem ponownego pochówku.

Prosimy więc poprzez naklejanie kartek dysponentów lub osoby zainteresowane o dokonanie należnych opłat, gdyż jest to jedyna obecnie skuteczna forma informacji i próby kontaktu. Większość ludzi, pamięta o obowiązku uiszczania opłat i ich dokonuje. W tym przypadku prawo jest dla wszystkich jednakowe. Rozumiejąc jednak niektóre skomplikowane sytuacje życiowe, administrator cmentarza stara się informować i w sposób najmniej dotkliwy egzekwować należne opłaty od osób, które z różnych powodów ich nie dokonują.

Informacje o prolongowaniu grobu można uzyskać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania: poniedziałki, środy w godz. 9.00-11.30 oraz wtorki i piątki w godz. 9.00-11.30 i 15.30-17.00. Wszelkie sprawy cmentarne będzie można także wyjaśnić w dniach 1 i 2 listopada przez cały dzień.

Nasz cmentarz parafialny do uroczystości Wszystkich Świętych jest przygotowywany już od lipca br. Najpierw uporządkowane zostało pole z grobowcami oraz wybudowano kilka nowych. Wykonano także kilka nowych piwniczek pod urny przy kolumbarium oraz przygotowano miejsce pod drugi rząd piwniczek pomiędzy polem 1 a grobowcami. Poddano renowacji 66 słupów z ogrodzenia wokół kościoła i cmentarza. Poprowadzony został także nowy chodnik pod płotem cmentarza od ul. Mariańskiej, a także nową kostką chodnikową połączyliśmy chodniki pomiędzy polem 10 i 11 a 12, a nowy chodnik połączy także domek grabarzy z bramą od ul. Mariańskiej. Przy tej okazji dziękujemy panom: Kazimierzowi BIERZYŃSKIEMU i Mieczysławowi KRUPIŃSKIEMU, którzy powyższe prace murarskie wykonali.

W trakcie montowania są nowe słupki z oznaczeniami poszczególnych pól cmentarnych (każde z pól będzie miało nowe oznaczenie z każdego ze swoich 4 narożników). Doprowadzone zostało i zamontowane nowe oświetlenie krzyża cmentarnego. Ponadto codziennie sprzątane są z liści i śmieci alejki cmentarne. Staramy się też w miarę możliwości uprzątać śmieci na cmentarzu. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim za segregację i składowanie liści ze sprzątania swoich grobów.