Można rozumieć Pismo Święte

Z tekstami Pisma Świętego wierzący spotykają się w swoim życiu dość często. Słyszymy je uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, przy udzielaniu sakramentów świętych, podczas sprawowania obrzędów religijnych, np. pogrzebu. Kontakt z tekstami Pisma Świętego jest niejednokrotnie trudny. Wprawdzie potrafimy powtórzyć kilka ważnych zdań o Piśmie Świętym, które zapamiętaliśmy z katechezy, kazań czy lektury książki religijnej, to jednak wielu zdaje się potwierdzać trudność zrozumienia czytanych czy słyszanych tekstów. Dlaczego tak się dzieje?

Można w różny sposób usiłować odpowiedzieć na to pytanie. Jedna z wielu odpowiedzi może wskazywać, że często nie umiemy słuchać ze zrozumieniem czytanych tekstów Biblii. Do nauczanie się poprawnego (religijnego nauczenia się czytania tekstów Pisma Świętego potrzeba czasu. Można przy tym powiedzieć jednak i to, że bez podejmowania specjalnych studiów można się nauczyć rozumienia przekazywanej w nich prawdy. Najkrócej rzecz biorąc można powiedzieć, że prawdą tą jest „widzenie człowieka, jego życia przez Boga”. To „widzenie” przekazał człowiekowi sam Bóg. Ważne jest też i to, że tajemnicę „patrzenia Boga na człowieka” odsłonił człowiekowi sam Bóg. Mówimy, „Bóg objawił tajemnicę swych związków z człowiekiem i swoich oczekiwań wobec człowieka”. „Bóg przemówił do człowieka”. Swe objawienie przekazał na kartach Biblii i w Tradycji wiary Kościoła. Na czym polega owo przemawianie Boga do ludzi za pośrednictwem Pisma Świętego?

Spróbujmy przypomnieć sobie usłyszany, albo przeczytany ostatnio fragment Pisma Świętego. Tekst ten zawierał opowiadania, których autor starał się zapisać dla potomnych to co zrozumiał, jak odkrył w swoim otoczeniu Boga. Powiemy, że teksty Pisma Świętego opowiadają o tym, jak ludzie Biblii (autorzy ksiąg Pisma Świętego), a także jak Jezus podzielili się z nami swoim doświadczeniem obecności i działania Boga w ich życiu. Chodzi więc o pamięć, że teksy całego Pisma Świętego zawierają opowiadania o Bogu, który jest z ludźmi, który ludzi prowadzi, który ludziom pomaga zrozumieć, po co żyją, w jaki sposób mogą stać się szczęśliwymi.

Czytanie albo słuchanie tekstów Pisma Świętego z przekonaniem, że zawsze opowiadają one o Bogu i Jego miłości do ludzi pomoże znaleźć odpowiedź na kolejne pytania związane z Pismem Świętym: Na czym polega, czego dotyczy przemawianie Boga do ludzi w tekstach Pisma Świętego? Do wyjaśnienia tego pytania odwołajmy się do tekstów Nowego Testamentu, Ewangelii. Teksty te opowiadają przede wszystkim o tym, co Jezus czynił i czego nauczał. Jeśli przy ich czytaniu pamiętać będziemy, że opowiadają one o doświadczeniu obecności, działania Boga, to łatwiej będzie nam rozumieć, że także Jezus opowiadał ludziom o swoim doświadczeniu obecności, działania Boga. Jeśli do tego przyjmujemy, że On sam jest Bogiem, Synem Bożym, który przyjął ludzkie ciało, aby przywrócić ludziom utracone życie w Bogu i z Bogiem na całą wieczność, to zrozumiemy, że sam Bóg w Jezusie i przez Jezusa odsłania przed ludźmi swoje pragnienia uczynienia ludzi szczęśliwymi na całą wieczność.

Kolejne pytanie może dotyczyć pragnień Boga: jakie Bóg ma pragnienia wobec ludzi? Już w Starym Testamencie Bóg pozwalał ludziom poznawać swoje pragnienia. Takie opowiadania czerpane z Pisma Świętego jak opowiadania o Abrahamie, o Mojżeszu i o tym, jak z polecenia Boga wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej pozwalają zrozumieć, że Bóg pragnie dla człowieka wolności, spokoju, sprawiedliwości. Te pragnienia Boga jeszcze wyraźniej wyjaśnił ludziom sam Jezus. Tłumaczył im, że spełnienie się ich pragnień możliwe jest tylko w Bogu. Tłumaczył też, że On właśnie po to przyszedł na świat, aby ostatecznie – przez swoją śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie – umożliwić ludziom życie z Bogiem przez całą wieczność, bez końca.

Pamięć o tych najbardziej podstawowych sprawach jeszcze nie rozwiąże wszystkich trudności związanych z rozumieniem słuchanych, albo czytanych tekstów Pisma Świętego. Pomaga jednak w stopniowym uczeniu się rozumienia tej księgi, bo na jej kartach rzeczywiście Bóg pozwolił ludziom opowiadać o Jego wielkiej miłości do ludzi i o tym, że dzieli się z ludźmi swoim szczęściem zapraszając ich do życia z Nim przez całą wieczność.

W poszukiwaniach religijnego rozumienia znaczenia tekstów Pisma Świętego z pomocą przychodzi organizowany przez jezuicki Wydział Pedagogiczny Akademii IGNATIANUM w Krakowie Korespondencyjny Kurs Biblijny, którego celem jest umożliwienie dostępu i ułatwienie zrozumienia treści ksiąg zarówno Nowego jak i Starego Testamentu. Ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma Świętego. zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. W jego materiałach nie tyle chodzi o jednoznaczne wyjaśnienie poszczególnych ksiąg, rozdziałów czy też wierszy czytanych perykop – bo to jest niemożliwe, lecz o wskazanie drogi, po której winno się kroczyć, aby je rozumieć.

Uczestnikiem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może być każdy zainteresowany Pismem św. Chętnym nie stawia się żadnych ograniczeń, np. wiek, wykształ­ce­nie itp.

Całość Korespondencyjnego Kursu Biblijnego można podzielić na pięć części. W każdej z nich czytamy księgi Pisma św. oraz zajmujemy się odkrywaniem ich religijnej treści.

Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej www.kursbiblijny.denon.pl oraz po adresami:

kkb.biuro@gmail.com; zbigniew.marek@jezuici.pl

albo ks. Zbigniew Marek ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”