KOMPETENCJE CYFROWE DLA NEET

Realizacja projektu przyczyni się skutecznie do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, ubóstwa, trudnej sytuacji na rynku pracy, itp., ponieważ 100% uczestniczek i uczestników projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych oraz stażach, a min. 43% znajdzie zatrudnienie. W związku z tym uważamy, że może znaleźć się grupa Wiernych z Państwa Parafii zainteresowanych udziałem w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

– Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
– Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
– Nie szkolą się.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Poradnictwa zawodowego,
2. Szkoleń zawodowych, takich jak:
– ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 –
Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne)
– ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi)
– Efektywne kierowanie zespołem
3. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.
4. Pośrednictwa pracy

Gwarantujemy:
– jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł
– stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu.
– materiały szkoleniowe

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz os. ze stopniem niepełnosprawności.
Zapewniamy wszelką pomoc potencjalnym uczestnikom na etapie rekrutacji (informacje, porady, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 25 os. z niepełnosprawnością, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.05.2016 r. – 31.07.2017r.

Z poważaniem
Adam KRAUS
Business Center 1 Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 2/7
40-013 Katowice
tel. 32 750 09 06, tel. kom. 508 390 159
www.bc1.pl