03.05.2015


Nowe wezwanie „Litanii Loretańskiej”

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa Chrystusa, jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia. Dała temu wyraz w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”.

Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Potem pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bramie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”.

Kult Matki Miłosierdzia w Polsce zapoczątkował abp Romuald Jabłrzykowski po przesiedleniu z Wilna do Białegostoku w 1945 r. W prokatedrze białostockiej w 1977 r. utworzono kaplicę z wierną kopią wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej. Dziś Białystok posiada swe sanktuarium Matki Miłosierdzia, jako wspomnienie wileńskiego i kontynuację wiekowej tradycji czci Matki Ostrobramskiej w części dawnej diecezji wileńskiej, pozostającej w granicach Polski.

Z inicjatywą wprowadzenia wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej zwróciła się do Białostocka Kapituła Metropolitalna. Następnie abp Józef Michalik, ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, napisał do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „W opinii biskupów polskich, umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście Litanii Loretańskiej wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko w tajemnicę Miłosierdzia Bożego objawioną w misterium Jezusa – Syna Najświętszej Maryi Panny, ale byłoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Rzeczywiście on sam mówił: Maryja jest więc równocześnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również Matką miłosierdzia — Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia… Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 8 listopada 2014 r. przychyliła się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

Przypominamy, że to nie jedyne „polskie” wezwanie dołączone do Litanii Loretańskiej. W styczniu 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, odpowiadając na prośbę biskupa katowickiego Herberta Bednorza, wyraził zgodę, by na terenie diecezji katowickiej używać po wezwaniu „Matko dobrej rady” wezwania : MATKO SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ. Lud Śląska często zwracał się do Maryi w trudnych sprawach społecznych. Szczególnym przejawem szukania macierzyńskiej opieki Maryi w zawiłych kwestiach społecznych stała się od wielu lat pielgrzymka mężczyzn do Piekar, będąca fenomenem na skalę światową, ze względu na dużą ilość uczestniczących w niej wiernych, zwłaszcza robotników.

W święto Świętej Rodziny z Nazaretu dnia 31 grudnia 1995 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na dołączenie do Litanii Loretańskiej pomiędzy wezwaniem: „Królowo Różańca Świętego” kolejnego wezwania: KRÓLOWO RODZIN. Wskazuje on na potrzebę usytuowania życia rodzinnego w odniesieniu do Maryi. W naszych czasach dobrze byłoby podkreślać, że życie rodzinne, wpisane w dzieje zbawienia, nie jest jakąś, jedną z wielu, „opcją” w życiu ludzkim, ale jest właściwym i uprzywilejowanym miejscem realizacji pełnego człowieczeństwa. Życia małżeńskiego i rodzinnego nie należy się wstydzić, ale należy je pielęgnować i zdecydowanie bronić, bo należy ono do tajemnicy zbawienia. Nie ma większej nobilitacji dla życia małżeńskiego i rodzinnego. Z tej racji jest to także piękna droga świętości. Jeśli chodzi o wychowawców, to warto zwrócić uwagę, że w perspektywie biblijnej w ogóle i maryjnej w szczególności, wychowanie to relacja. To nie funkcja! Funkcje nie wystarczą, choć na to dzisiaj zwraca się uporczywie uwagę. W wychowaniu trzeba koniecznie powrócić do relacji, bo bez niej po prostu nie ma wychowania.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy wezwaniami Litanii Loretańskiej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w tygodniu o godz. 17.30, w niedziele o 16.30. Pełny i uzupełniony tekst wezwań litanijnych zostanie wyświetlony na rzutniku.